Trang chủ Văn bản

Văn bản

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 của UBND quận Ba Đình về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình

Ngày ban hành: 06/02/2023

Hiệu lực: 06/02/2023

Ngày ban hành: 04/10/2022

Hiệu lực: 04/10/2022

Ngày ban hành: 08/09/2022

Hiệu lực: 08/09/2022

Ngày ban hành: 07/09/2022

Hiệu lực: 07/09/2022

Ngày ban hành: 12/08/2022

Hiệu lực: 12/08/2022

Ngày ban hành: 05/08/2022

Hiệu lực: 05/08/2022