Hoạt động chuyên môn

Giới thiệu sách Tiếng Anh 4 - Bộ sách Cánh diều
Giới thiệu sách Tiếng Anh 4 - Bộ sách Cánh diều
22/03/2023
Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc xin gửi đến các CB - GV, quý PHHS phần giới thiệu về sách Tiếng Anh 4 (Explore our World), bộ sách Cánh Diều - NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
Giới thiệu sách Tiếng Anh 4 (English Discovery)
Giới thiệu sách Tiếng Anh 4 (English Discovery)
22/03/2023
Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc xin gửi đến các CB - GV, quý PHHS phần giới thiệu về sách Tiếng Anh 4 (English Discovery) - Bộ sách Tiếng Anh của công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo Dục Cánh Buồm, thuộc bản quyền của NXB Pearson liên kết với NXB Đại học Sư phạm.
Giới thiệu sách Lịch sử & Địa lý 4 - Bộ sách Cánh diều
Giới thiệu sách Lịch sử & Địa lý 4 - Bộ sách Cánh diều
22/03/2023
Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc xin gửi đến các CB - GV, quý PHHS phần giới thiệu về sách Lịch sử & Địa lý 4, bộ sách Cánh Diều - NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
Giới thiệu sách Hoạt động trải nghiệm 4 - Bộ sách Cánh diều
Giới thiệu sách Hoạt động trải nghiệm 4 - Bộ sách Cánh diều
22/03/2023
Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc xin gửi đến các CB - GV, quý PHHS phần giới thiệu về sách Hoạt động trải nghiệm 4, bộ sách Cánh Diều - NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
Giới thiệu sách Khoa học 4 - Bộ sách Cánh diều
Giới thiệu sách Khoa học 4 - Bộ sách Cánh diều
22/03/2023
Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc xin gửi đến các CB - GV, quý PHHS phần giới thiệu về sách Khoa học 4, bộ sách Cánh Diều - NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
Giới thiệu sách Mĩ thuật 4 - Bộ sách Cánh diều
Giới thiệu sách Mĩ thuật 4 - Bộ sách Cánh diều
22/03/2023
Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc xin gửi đến các CB - GV, quý PHHS phần giới thiệu về sách Mĩ thuật 4, bộ sách Cánh Diều - NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
Giới thiệu sách Âm nhạc 4 - Bộ sách Cánh diều
Giới thiệu sách Âm nhạc 4 - Bộ sách Cánh diều
22/03/2023
Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc xin gửi đến các CB - GV, quý PHHS phần giới thiệu về sách Âm nhạc 4, bộ sách Cánh Diều - NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
Giới thiệu sách Giáo dục Thể chất 4 - Bộ sách Cánh diều
Giới thiệu sách Giáo dục Thể chất 4 - Bộ sách Cánh diều
22/03/2023
Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc xin gửi đến các CB - GV, quý PHHS phần giới thiệu về sách Giáo dục Thể chất 4, bộ sách Cánh Diều - NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
Giới thiệu sách Tin học 4 - Bộ sách Cánh diều
Giới thiệu sách Tin học 4 - Bộ sách Cánh diều
22/03/2023
Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc xin gửi đến các CB - GV, quý PHHS phần giới thiệu về sách Tin học 4, bộ sách Cánh Diều - NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
Giới thiệu sách Công nghệ 4 - Bộ sách Cánh diều
Giới thiệu sách Công nghệ 4 - Bộ sách Cánh diều
22/03/2023
Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc xin gửi đến các CB - GV, quý PHHS phần giới thiệu về sách Công nghệ 4, bộ sách Cánh Diều - NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.