Trang chủ Giới thiệu Cơ cấu tổ chức

Trần Thị Khánh Ly

Chức vụ: Giáo viên thể dục

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị: lyttk.nbn@gmail.com

Trình độ:

Tống Việt Cường

Chức vụ: Giáo viên mĩ thuật

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ: GV Mĩ Thuật

Lê Mai Phương

Chức vụ: Giáo viên tin học

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị: Đại học sư phạm

Trình độ:

Phạm Thị Thu Trang

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị: trangptt.c1nbn@gmail.com

Trình độ:

Nguyễn Thị Hiền

Chức vụ: Nhân viên thư viện

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị: Đại học

Trình độ:

Nguyễn Đình Toàn

Chức vụ: Bảo vệ

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trần Văn Hữu

Chức vụ: Bảo vệ

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Hải

Chức vụ: Lao công

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Vũ Diệu Uyên

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị: Đại học

Trình độ:

Chức vụ:

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Chức vụ:

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Chức vụ:

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thùy Dương

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị: Đại học

Trình độ: duongnt.nbn@gmail.com

Doãn Thị Việt Dung

Chức vụ: Giáo viên - Trưởng ban thanh tra nhân dân

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị: Đại học

Trình độ:

Nguyễn Thu Hà

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị: Đại học

Trình độ:

Nguyễn Thị Bích Phượng

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị: Đại học

Trình độ:

Lưu Lan Hương

Chức vụ: Tổng phụ trách

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Thùy Linh

Chức vụ: Giáo viên âm nhạc

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị: Cao đẳng

Trình độ:

Nguyễn Hồng Liên

Chức vụ: Giáo viên ngoại ngữ

Email: liennh.nbn@gmail.com

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ: Đại học

Phạm Thị Thiên Nga

Chức vụ: Hiệu trưởng - Bí thư chi bộ

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

Trình độ:

Nguyễn Thu Hằng

Chức vụ: Giáo viên - Tổ trưởng chuyên môn Khối 3

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hoàng Thu Hà

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trần Thúy Nga

Chức vụ: Kế toán

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nghiêm Mạnh Hà

Chức vụ: Bảo vệ

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hạ Hiền Linh

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đỗ Thị Thương

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Vũ Bích Thủy

Chức vụ: Giáo viên Khối 5

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị: Đại học

Trình độ:

Hoàng Vân Anh

Chức vụ: Giáo viên Khối 2

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị: Đaị học

Trình độ:

Lê Linh Chi

Chức vụ: Giáo viên Khối 5

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị: Đại học

Trình độ:

Nguyễn Hồng Hạnh

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ: