Trang chủ Trang chủ

Hướng dẫn tổ chức kì thi Hội (cấp Tỉnh) sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên Internet năm học 2022 - 2023

16/03/2023
Căn cứ Thể lệ sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên Internet dành cho học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BTCTNTV ngày 22/08/2022 của Ban Tổ chức (BTC);
Căn cứ Công văn số 23/BTC-TNTV ngày 20/02/2023 về việc Hướng dẫn tổ chức Kì thi Hội sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên Internet năm học 2022-2023 của Ban tổ chức Trạng nguyên Tiếng Việt;
Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quận hướng dẫn tổ chức vòng thi Hội (cấp Thành phố) của sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên Internet năm học 2022 - 2023, cụ thể như sau:
Ban Truyền thông trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc
Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 4/5 trong 6 đánh giá
Chia sẻ: